Smart Industry 2020

Priemysel musí byť po kríze viac smart

O konferencii

Pre koronakrízu sa priemyselná výroba na Slovensku prepadla o pätinu. Bol to tvrdý úder, ale priniesol aj ponaučenie, ako sa na podobné situácie aspoň čiastočne pripraviť. Predovšetkým – treba urýchliť všetky trendy, ktoré prináša koncept priemysel 4.0. Kríza potvrdila, že len firmy s pružnou a variabilnou výrobou dokážu udržať a prispôsobiť produkciu nečakaným zmenám. Len smart technológie poskytujú firme nástroje, aby v lepšej kondícii vykročila do nastupujúceho obdobia neistoty.

Agilita, škálovitosť a automatizácia sú kľúčové slová pre pokoronovú éru biznisu a tí, ktorí získajú takéto schopnosti už teraz, sú budúcimi víťazmi.

Šanca pre priemysel
9.00 – 10.15 h

Každá kríza prináša príležitosť – slabší neprežijú, naopak, zdraví majú šancu ešte viac sa rozvinúť. Aké príležitosti ponúka koronakríza slovenskému priemyslu? Dnes sa úsilie logicky sústreďuje na oživenie výrobných procesov, ale o úspechu v strednodobom horizonte rozhodne produktivita a optimalizácia výroby. Inými slovami – moderné metódy riadenia, digitálne dvojča, automatizácia, kolaboratívna robotika, umelá inteligencia… Kríza je tak príležitosť pre modernizáciu priemyslu a snáď sa dočká aj reálnej podpory vlády.

Boris Duľa, CSO, CEIT
Cosimo Alessandro Colasanti, Executive Officer, VP Manufacturing, Tsubaki Nakashima, Italy
Martin Štěpánek, generálny riaditeľ, Krauss Maffei Technologies
Michal Dobrovič, Sales Executive at Siemens, Vienna

Pre bezpečnosť ľudí
11.00 – 11.30 h

Koronavírus sme definitívne neporazili, budeme sa učiť s ním žiť. To si vyžiada zamerať permanentnú pozornosť na hygienu a bezpečnosť práce. Aj v tom pomôžu nové technológie. Nejde len o bezkontaktné meranie teploty, ochranné štíty či dezinfekčné brány. Inteligentné technológie dokážu v reálnom čase monitorovať vnútorné priestory i pohyb ľudí v dielni. Môžu tiež sledovať vzdialenosti medzi pracovníkmi, kto sa s kým počas dňa stretol a v prípade nákazy okamžite identifikovať okruh potenciálne ohrozených osôb. Výrobné haly sa zmenia, možno nie každému podľa chuti, ale v konečnom dôsledku bude práca bezpečnejšia.

Rýchlejší nástup robotov
11.45 – 13.00 h

Niet pochýb, že koronakríza urýchli automatizáciu a nasadzovanie robotov. Ak niektoré podniky vyčkávali, pretože automaty boli stále drahé, je čas zohľadniť pri finančných kalkuláciách aj ďalšie faktory. Napríklad straty z úplne odstavenej výroby, ktoré by spôsobila nútená karanténa obsluhy výrobnej linky pri potenciálnych návratoch epidémie. Automatizácia si však vyžiada aj zmeny v organizácii výroby a treba sa na ňu dobre pripraviť. To bude ďalší dôsledok krízy – viac robotov vo výrobných halách.

Inteligentné riadenie zvárania (presentation in Eng. language)
Steinar Roberts,
managing director, Depro Group, Hampshire, UK

Prečo sú procesy zvárania čoraz viac automatizované? (presentation in Eng. language)
Stephan Pittner,
director Automation, Carl CLOOS Nemecko

Smart bude celá firma I.
14.00 – 15.30 h
Automatizácia sa netýka len automobiliek a klasického strojárstva, ale preniká aj do ďalších priemyselných odvetví od výrobkov z gumy až po potraviny. Navyše zasahuje aj podporné útvary, nielen logistiku, roboty sa objavujú v ekonomických oddeleniach, nákupe či predaji. Digitalizácia týchto činností dovolí využiť chytré technológie, ako sú analýza veľkých dát či prvky umelej inteligencie. Prínosom nebude len vyššia kvalita a efektívnosť, ale aj doteraz netušené výhody. Umožní napríklad využiť dnešné skúsenosti z práce na diaľku a rozšíriť možnosť home office pre administratívu, čo okrem priamych úspor zvýši atraktivitu zamestnávateľa v očiach mnohých ľudí.

Jakub Sýkora, Logistické projekty Kvasiny, ŠKODA AUTO
Martin Štěpánek, generálny riaditeľ , Krauss Maffei Technologies

Radikálne riešenia pre naštartovanie digitalizácie veľkých podnikov
Vlad Craciunescu, Area Account Executive, NavVis, Munich, Germany

Smart bude celá firma II.
16.00 – 17.30 h

Výroba oceľových guličiek. Inteligentné aplikácie so zameraním na základné výrobné koncepty.
Daniele Colasanti, Plant manager, Tsubaki Nakashima

Tomáš Kuric, Manager of Digital factory Schaeffler Kysuce

Biznis v digitálnej ére
17.45 – 18.45

Panuje zhoda, že koronakríza bola silným impulzom pre digitalizáciu krajiny. Ako sa prejaví v priemysle? Aké aplikácie pripravujú vývojári a ktoré technológie majú potenciál, aby priniesli inovatívne biznis modely a posunuli priemyselnú produkciu do novej kvality? Kam pokročilo strojové učenie, vývoj umelej inteligencie, aditívna výroba a nové materiálové technológie? A čo bezpečnosť? Aké nové hrozby číhajú na digitálne fabriky a kam smeruje vývoj technológií na ochranu cenných dát?

Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva
Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska
Peter Tóth, T-systems Maďarsko, Director of Manufacturing

Spoločenský večer

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v témach a programe konferencie.


Staráme sa o Vašu bezpečnosť – počas konferencie dodržiavame nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a z našej iniciatívy sme zabezpečili bezkontaktné meranie teploty produktom spoločnosti CEIT. K dispozícii bude aj UVC Box na rýchlu dezinfekciu predmetov ( mobily, kľúče, tablety…)

 INDUSTRY NEEDS TO BE MORE “SMART” AFTER THE CRISIS

Industrial production in Slovakia fell by 20% due to the coronavirus crisis. It was a hard blast, but it also taught us how to at least partially prepare for such situations. Above all, all the trends brought by the Industry 4.0 concept need to be accelerated. The crisis has confirmed that only companies with flexible and variable production can maintain and adapt production to unexpected changes. Only smart technologies provide the company with the tools to move in better shape into the coming period of uncertainty.

Agility, scalability and automation are the key words for the post-corona era of business, and those who acquire such skills now are the future winners.

A chance for industry
Every crisis brings opportunities – the weaker ones will not survive, on the contrary, the healthy ones have a chance to develop even more. What opportunities does the corona crisis offer to Slovak industry? Nowadays, efforts are logically focused on revitalizing production processes, but productivity and optimization of production will determine success in the medium term. In other words – modern management methods, digital twins, automation, collaborative robotics, artificial intelligence… The crisis is thus an opportunity to modernize the industry, and it will perhaps receive real government support.

Boris Duľa, CSO, CEIT
Cosimo Alessandro Colasanti, Executive Officer, VP Manufacturing, Tsubaki Nakashima, Italy
Martin Štěpánek, CEO, Krauss Maffei Technologies
Michal Dobrovič, Sales Executive at Siemens, Vienna

For the safety of people
We have not defeated the coronavirus definitely, we will learn to live with it. This will require constant attention to hygiene and occupational safety. New technologies will also help in this. It is not just about contactless temperature measurement, protective shields or disinfection gates. Smart technologies can monitor the interior and the movement of people in the workshop in real time. They can also monitor the distances between workers, record who have met with whom during the day and, in the event of infection, immediately identify the range of potentially endangered people. Production halls will change, maybe not to everyone’s taste, but work will be safer in the end.

Accelerated launch of robots
There is no doubt that the corona crisis will speed up the automation and deployment of robots. If some companies waited because automated machines were still expensive, now it is time to take other factors into account in the financial calculations. For example, losses from complete shutdown of production that would be caused by forced quarantine of production line operators in the event of a potential recurrence of the epidemic. However, automation will also require changes in the organization of production and it is necessary to prepare for it thoroughly. This will be another consequence of the crisis – more robots in production halls.

Smart welding tip management systems
Steiner Roberts
, managing director, Depro Group, Hampshire, UK

Why welding processes become more and more automated?
Stephan Pittner, Director Automation, CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK, Nemecko

Whole company will be smart
Automation does not only apply to car makers and conventional mechanical engineering only. It is also penetrating other industries – from rubber products to food sector. In addition, it also affects support departments, not only logistics – robots appear in economic departments, procurement or sales. Digitization of these activities will allow the use of smart technologies such as big data analysis or artificial intelligence elements. The benefits will include higher quality and efficiency, as well as hitherto unexpected positives. For example, digitization will make it possible to use today’s experience of teleworking (telecommuting) and expand the possibility of home office for administration, which, in addition to direct savings, will increase the attractiveness of the employer in the eyes of many people.

Jakub Sýkora, Logistics projects Kvasiny, ŠKODA AUTO
Martin Štěpánek, CEO , Krauss Maffei Technologies

A radical solutions for jump-starting the digitalization of large enterprises
Vlad Craciunescu, Area Account Executive, NavVis, Munich, Germany

Steel balls production. Smart applications keeping the focus on the basis manufacturing concepts
Daniele Colasanti, Plant manager, Tsubaki Nakashima

Business in the digital era
There is a consensus that the corona crisis was a strong impetus for the digitization of the country. How will it affect the industry? What applications are developers preparing and which technologies have the potential to bring innovative business models and move industrial production to a new quality? Where have machine learning, artificial intelligence development, additive manufacturing and new material technologies progressed? And what about safety? What new threats are waiting for digital factories and where is the development of technologies for the protection of valuable data heading?

Richard Sulík, Minister of Economy Slovak republic
Ivan Štefanec, Member of the European Parliament
Mário Lelovský, first vice-president of the IT Association of Slovakia
Peter Tóth, T-systems Hungary, Director of Manufacturing

Social networking evening

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Pod záštitou

Generálny partner

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME